ไม่มีอะไรแต่ก็ยังเป็นเจ้าของทุกสิ่ง
วัน Friday 18 Dec 15@ 09:45:36 UTC
หัวข้อ: Article


บทความสอนใจประจำวัน 08 พฤศจิกายน

"ไม่มีอะไรแต่ก็ยังเป็นเจ้าของทุกสิ่ง" (2 โครินธ์ 6:10 TNCV)

ครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้ามักยากจน ผู้คนอาจจะมองพวกเขาอย่างไร้ค่าหรือไร้ความสำคัญ แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาเป็นเจ้าของทุกสิ่ง เพราะพวกเขามีพระเจ้า!

พระเจ้าของเราได้กล่าวไว้ว่า "เราเป็นมรดกของเขา" (เอเสเคียล 44:28) และเราทูลพระองค์ว่า "พระองค์เป็นของข้าพระองค์ โอ พระเจ้า"

นิรันดร์กาลของพระองค์เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเรา พระลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์เป็นความมั่นใจของเรา พระเมตตาของพระองค์เป็นการจัดเตรียมที่หลั่งไหลมาเพื่อเรา พระปัญญาของพระองค์เป็นสิ่งที่นำชีวิตของเรา ความเที่ยงตรงของพระองค์เป็นเครื่องป้องกันของเรา การสถิตทุกแห่งของพระองค์เป็นการร่วมเดินทางอันหวานชื่นของเรา ความบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นน้ำพุนำพาให้ชีวิตเราบริสุทธิ์ สิ่งเหล่านี้เป็นพระพรที่เราเพลิดเพลิน!

เรามีพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเรา! ขอให้เรารักและถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า!

"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นส่วนมรดกของข้าพระองค์
ข้าพระองค์สัญญาว่าจะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์"
(สดุดี 119:57 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

บทความนี้มาจาก คริสตจักรสรรเสริญ Praise church
http://www.sansernchurch.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.sansernchurch.com/modules.php?name=News&file=article&sid=811