ข้าแต่พระเจ้า ตั้งแต่เยาว์วัยพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์
วัน Friday 18 Dec 15@ 09:45:43 UTC
หัวข้อ: Article


บทความสอนใจประจำวัน 09 พฤศจิกายน

"ข้าแต่พระเจ้า ตั้งแต่เยาว์วัยพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์" (สดุดี 71:17 TNCV)

ช่างเป็นสิทธิพิเศษจริงๆ ที่เราได้รับการสอนโดยพระเจ้า! ขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์ พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนให้เรารู้ว่าเราเป็นคนบาปพระองค์สอนเราถึงพระบัญญัติของพระเจ้า รวมถึงความบริสุทธิ์ คำกล่าว และโทษของบัญญัติเหล่านั้น พระองค์สอนเราถึงข่าวดีแห่งความหลุดพ้นที่สมบูรณ์แบบและนำมาซึ่งอิสรภาพ พระองค์สอนเราให้รู้จักพระเจ้าผู้เป็นพ่อในสวรรค์ของเรา คำสอนของพระองค์ประกอบด้วยฤทธานุภาพและสิทธิอำนาจ

คุณได้รับการสอนโดยพระเจ้าหรือไม่? เราสามารถพิจารณาได้จากผล

คำสอนของพระเจ้าก่อให้เกิดความถ่อมใจเสมอ เรารู้ว่าเราอ่อนแอและต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้ามากเพียงไร เรารักพระเจ้าและเกลียดชังความบาป เราชื่นชมยินดีในทุกสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อเราในฐานะพระผู้ช่วยของเรา คำสอนของพระเจ้าปกป้องเราจากอันตรายและคำหลอกลวงของซาตาน

หากเราเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้า เราก็ถวายเกียรติแด่พระองค์ และเราก็จะตั้งตารอคอยที่จะอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์

พระเจ้าของเราตรัสว่า "เราจะสอนเจ้า"

โอพระเจ้า ขอทรงสอนข้าพระองค์ และทำให้หมดทั้งชีวิตของข้าพระองค์เป็นของพระองค์

"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสำแดงหนทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์
ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์
ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และสอนข้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์" (สดุดี 25:4-5 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

บทความนี้มาจาก คริสตจักรสรรเสริญ Praise church
http://www.sansernchurch.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.sansernchurch.com/modules.php?name=News&file=article&sid=813